Do you want to publish a book?

If your answer is – Yes, I wrote a book and I want to publish it! I want to publish a book: how do I proceed? How can I publish a book? – then come and become our author; We offer you very advantageous conditions:

 • Your book is published in print under professional conditions. We achieve, in accordance with market requirements, a circulation of 3000 copies. The author financially supports only part of the expenses, namely those related to the publication of the first installment of 100 copies. The publishing house finances the publication of the circulation difference of 2900 copies, ensuring the fulfillment of all orders received within this circulation.
 • Your book is published in electronic edition. Thus, readers who prefer e-books receive the book in digital edition within minutes, as soon as they have made the payment. They don’t have to wait any longer for the courier. Of course, every copy of the e-book is secured and protected against piracy.
 • We provide proofreading, editing, computerized word and image processing, cover design.
 • We grant separate ISBN for each edition.
 • We organize book launches.
 • We promote the book throughout the validity period of the publishing contract.
 • We distribute the book in the classic system (through bookstores) and online.
 • Our „Book by Mail” service sends copies requested by readers worldwide.
 • We provide royalties: 17% of the proceeds from the sale of the book.

Do you want us to translate your book and publish it for the foreign market?

 • We also publish books in foreign languages: we translate the work, proofread, edit, edit. We ensure the international promotion and sale of translated books, in print and digital editions. Translated books (usually in English or Spanish) are printed in the U.S. for U.S. readers, in England for EU readers, and in Bucharest for Romanian readers.
 • We provide royalties: 17% of the proceeds from the sale of the book.

Note: The publishing house reserves the right to select manuscripts and reject those texts that do not meet the requirements of the publishing house.

SPECIAL CONDITIONS FOR ESTABLISHED AUTHORS

For established authors, members of creative unions – we offer substantial price reductions. Talk to us for details. For further information, please contact us by email or phone: +40787784349, +40783033509. Your book will be published in the best conditions, and the costs for you are low and you will be able to recover them from the sale of the book.

We look forward to seeing you!
Your editors

Vrei să publici o carte?

Dacă răspunsul tău este – Da, am scris o carte și doresc să o public! Vreau să public o carte: cum procedez? Cum pot să public o carte? – atunci vino să devii autorul nostru; îți oferim condiții foarte avantajoase:

 • Cartea ta este publicată în ediție tipărită, în condiții profesioniste. Realizăm, în concordanță cu cerințele pieței, un tiraj de 3000 exemplare. Autorul susţine financiar numai o parte din cheltuieli, și anume cele aferente publicării primei tranșe de 100 exemplare. Editura finanțează publicarea diferenței de tiraj de 2900 exemplare, asigurând onorarea tuturor comenzilor primite în limita acestui tiraj.
 • Cartea ta este publicată în ediție electronică. Astfel, cititorii care preferă e-books primesc cartea în ediție digitală în câteva minute, de îndată ce au efectuat plata. Nu trebuie să mai aștepte curierul. Bineînțeles, fiecare exemplar e-book este securizat, fiind protejat împotriva pirateriei.
 • Asigurăm corectură, redactare, procesare computerizată de text şi imagine, realizarea copertei.
 • Acordăm ISBN separat pentru fiecare ediţie.
 • Organizăm lansări de carte.
 • Promovăm cartea pe toată perioada de valabilitate a contractului de editare.
 • Distribuim cartea în sistem clasic (prin librării) și online.
 • Serviciul nostru „Cartea prin Poștă” trimite exemplarele solicitate de cititorii in întreaga lume.
 • Asigurăm plata drepturilor de autor: 17% din încasările realizate din vânzarea cărții.

Vrei să-ți traducem cartea și să ți-o publicăm pentru piața externă?

 • Publicăm cărți și în limbi străine: realizăm traducerea lucrării, corectura, redactarea, tehnoredactarea. Asigurăm promovarea și vânzarea pe plan internațional a cărților traduse, în ediții tipărite și digitale. Cărțile traduse (de regulă, în engleză sau spaniolă) sunt tipărite în SUA pentru cititorii de pe teritoriul american, în Anglia pentru cei din UE și la București pentru cititorii din România.
 • Asigurăm plata drepturilor de autor: 17% din încasările realizate din vânzarea cărții.

Notă: Editura îşi rezervă dreptul de a selecta manuscrisele şi de a respinge acele texte care nu corespund exigenţelor editurii.

CONDIȚII SPECIALE PENTRU AUTORII CONSACRAȚI

Pentru autorii consacrați, membri ai uniunilor de creație – acordăm reduceri substanțiale de preț. Vorbește cu noi pentru detalii. Pentru informații suplimentare, te rugăm să iei legătura cu noi prin email sau prin telefon: +40787784349, +40783033509. Cartea ta va fi publicată în cele mai bune condiții, iar costurile pentru tine sunt mici și le vei putea recupera din vânzarea cărții.

Te așteptăm cu drag!
Editorii tăi

Michiela Poenaru

Email: info@epublishers.info
Mobile: +40783033509

Vasile Poenaru

Email: info@epublishers.info
Mobile: +40787784349

Be our author!
Call now!

Fii autorul nostru!
Sună acum!


Întrebări frecvente ↗

Întrebări și răspunsuri privind editarea / publicarea unei cărți